ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ E-mail
1 นางสาว พิมลนาฏ จันทร์กลั่น นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล researchrajanukul@gmail.com
2 นาย ประจักษ์ พุกสุภา นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย prajakpuk@gmail.com
3 นางสาว เขมาภา ซูเสมอ นักศึกษาปริญญาเอก Institute of health and Wellbeing, University of Glasgow k.chusamer.1@research.gla.ac.uk
4 นาง ภาวินี บุณสวรรค์ส่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 0852461404 bpawinee@yahoo.com
5 นาง นิรมัย คุ้มรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หอผู้ป่วย ID กลุ่มภารกิจการพยาบาล 0950468585 nkumraksa@yahoo.com
6 นางสาว ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล 0868811653 pui_sirorat@hotmail.com
7 นางสาว ภัสสร จิตสงบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0991493992 jitsangob11@gmail.com
8 นางสาว เวธกา แก้วอ่อน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย งานวินัยและนิติกร กลุ่มภารกิจอำนวยการ 70322 researchrajanukul@gmail.com
9 นางสาว วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักศึกษา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย wipattra.wt@gmail.com
10 นางสาว พิมพ์ชนก จันทราทิพย์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา pednurse-buu@hotmail.com
11 นาง จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มภารกิจการพยาบาล 70405 janphen_tuchsinpong@yahoo.com
12 นาย วัฒนา เตจาคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล 70408 pentorte@hotmail.com
13 นาย วรชน ยุกตานนท์ อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ vorachon@swu.ac.th
14 นางสาว พิมพิไล ลิ้มสมสงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล 70358 pimpipear@hotmail.com
15 นางสาว ธมลวรรณ เกาะลอย นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น vearvearvy@gmail.com
16 เรือโทหญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร นายแพทย์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ dpremd@yahoo.com
17 นางสาว จิรภัทร เปลื้องนุช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล Jirapat-89@hotmail.com
18 นางสาว ปราถนา รัตนถิรวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ researchrajanukul@gmail.com
19 นายปองพล ชุษณะโชติ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 0896354828 plampsy419@hotmail.com
20 แพทย์หญิง ศุภรัตน์ เอกอัศวิน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล drsuparat@gmail.com
21 ผศ.ดร. สมดี อนันต์ปฏิเวธ อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทราซา somdee@stic.ac.th
22 นางสาว จันทนี มุ่งเขตกลาง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันราชานุกูล 70327 k_chantanee@hotmail.com
23 นาง อรวรรณ ดวงจันทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต researchrajanukul@gmail.com
24 นางสาว กาญจนา ข่มอาวุธ นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย noknaka_999@hotmail.com
25 นาง วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล Lawanrat_55@hotmail.com
26 นาง วิยะดา เมภัสสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล mapaskul@gmail.com
27 นางสาว จิรพรรณ สาบุญมา นักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย researchrajanukul@gmail.com
28 นาง ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล yukfong@windowslive.com
29 นาง ทิพวัน ค่ายสงคราม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล researchrajanukul@gmail.com
30 นาง ศิริพรรณ แสนลัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล khuntaayi@hotmail.com
31 นางสาว นิลชร เย็นยาซัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล nillachornyen@gmail.com
32 นาย โสภณ สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล sosawat@gmail.com
33 นาง วนิดา ชนินทยุทธวงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ กลุ่มงานจิตวิทยา vnidata@gmail.com
34 นาย นิรุตติ์ สุขดี นักศึกษาปริญญาโท คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ter_chula@hotmail.com
35 แพทย์หญิง นพวรรณ ศรีวงค์พานิช นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ noppsriw@hotmail.com
36 แพทย์หญิง วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันราชานุกูล 70318 researchrajanukul@gmail.com
37 นาง นิรมัย คุ้มรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันราชานุกูล nkumraksa@yahoo.com
38 ทันตแพทย์หญิง ฐสรรพร เติมทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันราชานุกูล nongraja@hotmail.com
39 นาย ธนสัญญ์ ทองแปลกมยุเรศ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต palmtanasan@gmail.com
40 นางสาว ชุติวรรณ แก้วไสย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล 70348 chutiwank@yahoo.com
41 นางสาว เพิ่มพูน สานิชวรรณกุลา นักศึกษาปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0884955867 permpoon.sanich@gmail.com
42 นางสาว จีรภา จรัสวณิชพงศ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย งานกายภาพบำบัด สถาบันราชานุกูล 70376 jeejarut@yahoo.com
43 นางสาว วัณณิกา สัตยาชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงานบริหารทั่วไป 70308 researchrajanukul@gmail.com
44 นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล 70376 phakawan2514@hotmail.com
45 นางสาว อนัญญา อนุพรวัฒนากิจ พยาบาลชำนาญการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 70928 kanyayee@hotmail.com
46 นาง วันทนี ผลสมบูรณ์ พยาบาลชำนาญการ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 70401 wanpholsom@hotmail.com
47 นาง ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล 70359 researchrajanukul@gmail.com
48 นาง เดือนฉาย แสงรัตนยนต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล 70938 deunchai_sans@hotmail.com
49 นาง พนิดา รัตนไพโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 70321 pupanida@yahoo.com
50 นาย ประเสริฐ จุฑา นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล 70378 pschutha@hotmail.com
51 นางสาว อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล นักจิตวิทยาชำนาญการ สถาบันราชานุกูล d_adjima@hotmail.com
52 นางสาว เกษาวดี ไชยโย นักศึกษาปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 087-7894456 ketket@gmail.com
53 นาย เมธา ธันวาคม นิสิตปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 084-1234567 meta@yahoo.com
54 แพทย์หญิง ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล 02-2488900 ต่อ 70390 sornsasa@hotmail.com
55 นาง ทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล 089-6775971 timate_violeta@hotmail.co.th
56 นาง จินตนา ปรัชญาสันติ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจริยธรรม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล 70516 jintana300@yahoo.com