ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

​Download

ชื่อไฟล์ รายละเอียดไฟล์ ประเภทไฟล์ วันที่
1. แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย_AP01.0 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก doc 16 พ.ย. 2563
10. แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย_AP03.0 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก doc 16 พ.ย. 2563
11. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย_AP05.0 *สำหรับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว มีการแก้ไขโครงร่างการวิจัยหลังการรับรอง doc 16 พ.ย. 2563
12. แบบรายงานความก้าวหน้า/ขอต่ออายุการรับรองโครงร่างการวิจัย/ขอปิดโครงการวิจัย_AP06.0 *สำหรับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว ประสงค์รายงานความก้าวหน้า/ต่ออายุการรับรอง/แจ้งปิดโครงการ doc 16 พ.ย. 2563
13. แบบรายงานสรุปผลการวิจัย_AP07.0 *สำหรับโครงการที่ผ่านการรับรองจริยธรรมแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ doc 16 พ.ย. 2563
14. แบบสรุปข้อแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย กรณีปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง/ ไม่รับรองจนกว่าจะมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ_AP05.1 *สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณาจริยธรรม กรณีคณะกรรมการฯมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข doc 16 พ.ย. 2563
15. มาตรฐานการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล (SOP) เอกสารมาตรฐานการดำเนินงาน (SOP) ประกอบไปด้วยเอกสารจำนวน 20 บท ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน pdf 19 มิ.ย. 2563
16. แบบฟอร์มประวัติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย/คณะกรรมการสมทบ/ที่ปรึกษาอิสระ เอกสารสำหรับคณะกรรมการฯ docx 15 พ.ย. 2564
2. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย_AP02.0 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก doc 16 พ.ย. 2563
3. แบบเสนอโครงร่างการวิจัย_AF08.1 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก (แบบเสนอโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยเท่านั้น หากในกรณีที่ต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศต้องมีการแปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย) doc 16 พ.ย. 2563
4. เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย_AF07.1 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก doc 16 พ.ย. 2563
5. เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย_AF07.2 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก doc 16 พ.ย. 2563
6. เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี_AF07.3 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก (ใช้สำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ) doc 16 พ.ย. 2563
7. เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี_AF07.4 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก (ใช้สำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี ) doc 16 พ.ย. 2563
8. เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง_AF07.5 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก (ใช้สำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัยไม่สามารถอ่านออก เขียนได้หรืออื่นๆ ที่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง) doc 16 พ.ย. 2563
9. เอกสารประวัติผู้วิจัยหลัก_AF07.6 สำหรับใช้ในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยครั้งแรก doc 16 พ.ย. 2563