ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

นางสาว เพิ่มพูน สานิชวรรณกุลา

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0884955867
อีเมล : permpoon.sanich@gmail.com

นางสาว จีรภา จรัสวณิชพงศ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : งานกายภาพบำบัด สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70376
อีเมล : jeejarut@yahoo.com

นางสาว วัณณิกา สัตยาชัย

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 70308
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นางสาว ผกาวรรณ สุทธิวงศ์

ตำแหน่ง : นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70376
อีเมล : phakawan2514@hotmail.com

นางสาว อนัญญา อนุพรวัฒนากิจ

ตำแหน่ง : พยาบาลชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70928
อีเมล : kanyayee@hotmail.com

นาง วันทนี ผลสมบูรณ์

ตำแหน่ง : พยาบาลชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70401
อีเมล : wanpholsom@hotmail.com

นาง ศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70359
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง เดือนฉาย แสงรัตนยนต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70938
อีเมล : deunchai_sans@hotmail.com

นาง พนิดา รัตนไพโรจน์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70321
อีเมล : pupanida@yahoo.com

นาย ประเสริฐ จุฑา

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70378
อีเมล : pschutha@hotmail.com

นางสาว อัจจิมา ศิริพิบูลย์ผล

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : d_adjima@hotmail.com

นางสาว เกษาวดี ไชยโย

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน/สังกัด : คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7894456
อีเมล : ketket@gmail.com

นาย เมธา ธันวาคม

ตำแหน่ง : นิสิตปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1234567
อีเมล : meta@yahoo.com

แพทย์หญิง ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2488900 ต่อ 70390
อีเมล : sornsasa@hotmail.com

นาง ทิพย์เมธี เมฆพันธุนารถ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6775971
อีเมล : timate_violeta@hotmail.co.th

นาง จินตนา ปรัชญาสันติ

ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70516
อีเมล : jintana300@yahoo.com