ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล พิมลนาฏ จันทร์กลั่น
ตำแหน่ง นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล researchrajanukul@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print