ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล เขมาภา ซูเสมอ
ตำแหน่ง นักศึกษาปริญญาเอก
หน่วยงาน Institute of health and Wellbeing, University of Glasgow
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล k.chusamer.1@research.gla.ac.uk
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สรีรวิทยาทางการแพทย์
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print