ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาง
ชื่อ-นามสกุล นิรมัย คุ้มรักษา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน หอผู้ป่วย ID กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0950468585
อีเมล nkumraksa@yahoo.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
  ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print