ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ 0868811653
อีเมล pui_sirorat@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี มหาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  ปริญญาโท มหาลัยธรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print