ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล ภัสสร จิตสงบ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 0991493992
อีเมล jitsangob11@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พยาบาลศาสตร์
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print