ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล เวธกา แก้วอ่อน
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน่วยงาน งานวินัยและนิติกร กลุ่มภารกิจอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 70322
อีเมล researchrajanukul@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print