ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ
ตำแหน่ง นักศึกษา
หน่วยงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล wipattra.wt@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พยาบาลศาสตร์
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print