ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล พิมพ์ชนก จันทราทิพย์
ตำแหน่ง นักศึกษา
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล pednurse-buu@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print