ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาง
ชื่อ-นามสกุล จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ 70405
อีเมล janphen_tuchsinpong@yahoo.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print