ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาย
ชื่อ-นามสกุล วัฒนา เตจาคำ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ 70408
อีเมล pentorte@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ สถาบันราชานุกูล

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print