ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า เรือโทหญิง
ชื่อ-นามสกุล เปรมวดี เด่นศิริอักษร
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล dpremd@yahoo.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print