ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล จิรภัทร เปลื้องนุช
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล Jirapat-89@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print