ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล ปราถนา รัตนถิรวรรณ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หน่วยงาน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล researchrajanukul@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print