ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นายปองพล
ชื่อ-นามสกุล ชุษณะโชติ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เบอร์โทรศัพท์ 0896354828
อีเมล plampsy419@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print