ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า แพทย์หญิง
ชื่อ-นามสกุล ศุภรัตน์ เอกอัศวิน
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงาน กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล drsuparat@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print