ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า ผศ.ดร.
ชื่อ-นามสกุล สมดี อนันต์ปฏิเวธ
ตำแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทราซา
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล somdee@stic.ac.th
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print