ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นางสาว
ชื่อ-นามสกุล จันทนี มุ่งเขตกลาง
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
หน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ 70327
อีเมล k_chantanee@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print