ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาง
ชื่อ-นามสกุล วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล Lawanrat_55@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print