ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาง
ชื่อ-นามสกุล วนิดา ชนินทยุทธวงศ์
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน กลุ่มงานจิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล vnidata@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print