ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาย
ชื่อ-นามสกุล นิรุตติ์ สุขดี
ตำแหน่ง นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล ter_chula@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print