ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า แพทย์หญิง
ชื่อ-นามสกุล นพวรรณ ศรีวงค์พานิช
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล noppsriw@hotmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print