ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า แพทย์หญิง
ชื่อ-นามสกุล วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ 70318
อีเมล researchrajanukul@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ Thai Board of child and adolescent psychiatry ภาควิขาจิตเวชศาสตร์ (สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2550 ? 2554 แพทย์ประจาบ้าน ภาควิขาจิตเวชเวชศาสตร์(สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี เป็นระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2554 - 2556 จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ระดับชานาญการ) รพ.จิตเวชนครพนมราช- นครินทร์ พ.ศ. 2556 ? ปัจจุบัน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (ระดับชานาญการ) สถาบันราชานกูล
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
Print