ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาง
ชื่อ-นามสกุล นิรมัย คุ้มรักษา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล nkumraksa@yahoo.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print