ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

คำนำหน้า นาย
ชื่อ-นามสกุล ธนสัญญ์ ทองแปลกมยุเรศ
ตำแหน่ง นักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิต
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล palmtanasan@gmail.com
คุณวุฒิ
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
  ปริญญาเอก
  อื่นๆ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ผลงานวิจัยที่ดำเนิการแล้วเสร็จ

Print