ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลนักวิจัย

นางสาว พิมลนาฏ จันทร์กลั่น

ตำแหน่ง : นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน/สังกัด : คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาย ประจักษ์ พุกสุภา

ตำแหน่ง : นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : prajakpuk@gmail.com

นางสาว เขมาภา ซูเสมอ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาเอก
หน่วยงาน/สังกัด : Institute of health and Wellbeing, University of Glasgow
อีเมล : k.chusamer.1@research.gla.ac.uk

นาง ภาวินี บุณสวรรค์ส่ง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0852461404
อีเมล : bpawinee@yahoo.com

นาง นิรมัย คุ้มรักษา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : หอผู้ป่วย ID กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 0950468585
อีเมล : nkumraksa@yahoo.com

นางสาว ศิโรรัตน์ นาคทองแก้ว

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 0868811653
อีเมล : pui_sirorat@hotmail.com

นางสาว ภัสสร จิตสงบ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ : 0991493992
อีเมล : jitsangob11@gmail.com

นางสาว เวธกา แก้วอ่อน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : งานวินัยและนิติกร กลุ่มภารกิจอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 70322
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นางสาว วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน/สังกัด : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : wipattra.wt@gmail.com

นางสาว พิมพ์ชนก จันทราทิพย์

ตำแหน่ง : นักศึกษา
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อีเมล : pednurse-buu@hotmail.com

นาง จันทร์เพ็ญ ธัชสินพงษ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 70405
อีเมล : janphen_tuchsinpong@yahoo.com

นาย วัฒนา เตจาคำ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล
เบอร์โทรศัพท์ : 70408
อีเมล : pentorte@hotmail.com

นาย วรชน ยุกตานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงาน/สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีเมล : vorachon@swu.ac.th

นางสาว พิมพิไล ลิ้มสมสงศ์

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70358
อีเมล : pimpipear@hotmail.com

นางสาว ธมลวรรณ เกาะลอย

ตำแหน่ง : นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงาน/สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อีเมล : vearvearvy@gmail.com

เรือโทหญิง เปรมวดี เด่นศิริอักษร

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อีเมล : dpremd@yahoo.com

นางสาว จิรภัทร เปลื้องนุช

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล
อีเมล : Jirapat-89@hotmail.com

นางสาว ปราถนา รัตนถิรวรรณ

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นายปองพล ชุษณะโชติ

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
เบอร์โทรศัพท์ : 0896354828
อีเมล : plampsy419@hotmail.com

แพทย์หญิง ศุภรัตน์ เอกอัศวิน

ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งคณะกรรมการจริยธรรม : ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ สถาบันราชานุกูล
อีเมล : drsuparat@gmail.com

ผศ.ดร. สมดี อนันต์ปฏิเวธ

ตำแหน่ง : อาจารย์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทราซา
อีเมล : somdee@stic.ac.th

นางสาว จันทนี มุ่งเขตกลาง

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70327
อีเมล : k_chantanee@hotmail.com

นาง อรวรรณ ดวงจันทร์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นางสาว กาญจนา ข่มอาวุธ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : noknaka_999@hotmail.com

นาง วิยดารัตน์ ธีรวรวัชร์

ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชานุกูล
อีเมล : Lawanrat_55@hotmail.com

นาง วิยะดา เมภัสสกุล

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล
อีเมล : mapaskul@gmail.com

นางสาว จิรพรรณ สาบุญมา

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง ยุ้กฟอง ศรีประสาธน์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : yukfong@windowslive.com

นาง ทิพวัน ค่ายสงคราม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง ศิริพรรณ แสนลัง

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : khuntaayi@hotmail.com

นางสาว นิลชร เย็นยาซัน

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : nillachornyen@gmail.com

นาย โสภณ สวัสดิ์

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล
อีเมล : sosawat@gmail.com

นาง วนิดา ชนินทยุทธวงศ์

ตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานจิตวิทยา
อีเมล : vnidata@gmail.com

นาย นิรุตติ์ สุขดี

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาโท
หน่วยงาน/สังกัด : คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล : ter_chula@hotmail.com

แพทย์หญิง นพวรรณ ศรีวงค์พานิช

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน/สังกัด : โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
อีเมล : noppsriw@hotmail.com

แพทย์หญิง วรวรรณ จงสง่าวิทยาเลิศ

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70318
อีเมล : researchrajanukul@gmail.com

นาง นิรมัย คุ้มรักษา

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : nkumraksa@yahoo.com

ทันตแพทย์หญิง ฐสรรพร เติมทอง

ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : สถาบันราชานุกูล
อีเมล : nongraja@hotmail.com

นาย ธนสัญญ์ ทองแปลกมยุเรศ

ตำแหน่ง : นักศึกษาปริญญาตรี
หน่วยงาน/สังกัด : มหาวิทยาลัยรังสิต
อีเมล : palmtanasan@gmail.com

นางสาว ชุติวรรณ แก้วไสย

ตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน/สังกัด : กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันราชานุกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 70348
อีเมล : chutiwank@yahoo.com